RODO (GDPR) – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.
Celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii EuropejskiejEU GDPR (eng) – European Union General Data Protection Regulation

Regulacja wejdzie w życie 25 maja 2018 roku.

 

Nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wprowadza szereg zmian, które dotyczą wszystkich podmiotów gospodarczych mających do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych. Kluczowe z nich dotyczą:
• Poszerzenia zakresu stosowania przepisów Rozporządzenia na przedsiębiorców działających poza UE.
• Rozszerzenia definicji pojęcia danych osobowych, tak by uwzględniała ona możliwości rozwoju technologicznego i pojawienie się nowych form identyfikacji (dane genetyczne/dane biometryczne/dane dotyczące zdrowia).
• Pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
• Obowiązku wyznaczania Inspektora Ochrony Danych.
• Podejścia opartego na ryzyku – im mniej potencjalnych zagrożeń dla danych, tym mniej obowiązków na podmiocie administrującym lub przetwarzającym dane.
• Obowiązku zgłaszania naruszeń (organowi nadzorczemu, administratorowi danych) i powiadamiania podmiotu danych.
• Prawa do „bycia zapomnianym”.
• Uproszczenia przepisów dotyczących międzynarodowego przekazywania danych osobowych.
• Doprecyzowania obowiązków podmiotów przetwarzających dane.
• Prawa dostępu do danych, poprawiania ich, uzupełniania i przenoszenia między systemami.
• Ochrony prywatności w fazie projektowania

Rozporządzenie RODO wprowadza wysokie sankcje za naruszenie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, a każda osoba, która poniosła szkodę w wyniku naruszenia niniejszego rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę.

źrodło: http://adaptiverodo.pl/co-to-jest-rodo/

Formularz kontaktowy
Chcą Państwo uzyskać więcej informacji? Prosimy o wypełnienie formularza.
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych